WIM’S GARAGE NV “Wim’s Auto’s” – DESTELDONKSTRAAT 11 – 9042 DESTELDONK

Privacy Verklaring

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Wim’s Garage nv, Desteldonkstraat 11, 9042 Gent.

Campens Wim   –   tel. 0478/15.49.98    –   e-mail : wim@wimsautos.be   

 

Aan wie is dit privacybeleid gericht?

Dit privacybeleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben :

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Professionals : bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW-nr., ondernemingsnr.
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Datum van registratie van de gegevens en bron
 • Informatie afkomstig van derde partijen : Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. van de fabrikant van uw voertuig of bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens up to date te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

 • Met uw toestemming (rechtsgrond : art.6b. van de pricacy wetgeving)

Om uw vragen te kunnen behandelen die u ons stelt via onze website of per telefoon of aan de balie.

Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

 • Voor het opmaken van offerte of uitvoeren van contract (rechtsgrond : art.6b. van de pricacy wetgeving)

Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).

Voor boekhoudkundige doeleinden

Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

 • Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond : art. 6f. van de privacywetgeving)

Om u te informeren over onze producten en diensten

Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

 • Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond : art. 6d. van de privacywetgeving)

Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig

 • Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond : art. 6c. van de privacywetgeving)

In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

 

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven :

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zijn van ons krijgen.
 • Aan de fabrikant van uw voertuig
 • Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.
 •  

Doorgave buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens kunnen worden bewaard tot max. 10 jaar na uw laatste contact met ons bedrijf, rekening houdend met de wettelijk verplichte bewaartermijnen.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

 

Rechten van de consument

Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U heb ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

 

Uw recht op verzet :

U kan zicht steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruikt van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

 

 

Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres :

Wim’s Garage nv

Desteldonkstraat 11 – 9042 Gent

 

of per e-mail aan volgend e-mailadres :

wim@wimsautos.be

 

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be